به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، معصومه ابتکار نوشت:

پسرم طه با شریکی که زیاده خواهی و تهدید کرده وارد دعوی حقوقی شده. احکام جل طه لغو و در فرایند قضایی مواردی تبرئه شده پرونده شخصی است دزدی هم نیست.