به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، شمارش بیش آرای همه پرسی ترکیه نشان می دهد که رای دهندگان موافق تغییر قانون اساسی هستند.

بیش از 55 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون نفری ترکیه برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند.

میزان مشارکت در همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی بالای 86 درصد برآورد می شود.