به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری در توییتر خود نوشت:

۱) در غرب، اجماع بر سر ناسازگاری در قطعنامه۲۲۳۱ و در آمریکا و ایران بر سر نقض برجام در حال پدید آمدن است؛ چرایی این امر در این فاصله کوتاه سوال بزرگی است؟

۲) اما نکته ضروری تر، اظهارات رییس جمهور آمریکا در خصوص برجام است که آن را وارد مرحله حساسی می کند؛ اظهاراتی مهم تر از تحریم کنگره و چالشهای درون برجامی؛

۳) برآن مبنا، اگر ایران دراجرای برجام بیش از تعهدات خود هم عمل نماید، ترامپ مصمم است در دوره بعد نقض برجام را "بادلیل و یا بی دلیل" اعلام نماید؛

۴) معنای این سخن آن است که برای آمریکا دیگر اجرای برجام و راستی آزماییهای آژانس اهمیت نداشته و آن کشور تصمیم خود را بیرون ازمعادلات برجامی اخذمی کند

۵) این بار اول است که معادلات فرابرجامی به این شکل از سوی آمریکا برجام را تهدید و ناسازگاری در قطعنامه ۲۲۳۱هم به بیانیه تبدیل می شود؛

۶) اکنون ایران در برجام با دو بار تایید از سوی دولت آمریکا در اوج‌ اجرای تعهدات خود است و در بهترین وضعیت برای ایجاد اجماع جهانی برعلیه اقدامات آمریکا؛

۷) لذا در عرصه دیپلماسی، تمسک به نقض برجام می بایست به تمسک به اجماع جهانی حول برجام و برعلیه آمریکا تبدیل شود؛

راه ۹۶ به ۱۴۰۰پیچیده تر از ۹۲ به ۹۶ است.