به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت به پایان رسید.

وی به همرای وکلایش محل برگزاری دادگاه را ترک کرد.