به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این جلسه به پرونده سایت رجانیوز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات مدیر این سایت را مجرم تشخیص نداد.

همچنین به پرونده مدیر سایت الف به اتهامات نشر مطالب خلاف واقع و نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شد که با نظر هیات منصفه مطبوعات، مدیر این سایت نیز مجرم شناخته نشد.