به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، افراد شرکت کننده در مناظرات ریاست جمهوری علاوه شرایط مندرج در قانون اساسی برای تصدی ریاست جمهوری و معاون وی، باید دو شرط دیگر را نیز بدست آورند:   

1 – به لحاظ ریاضی از آنچنان شانسی در ایالت ها برخوردار باشند که بتوانند حداقل آرای الکترال کالج ( 270 رای ) را کسب کنند. 

3 – باید در مجموع 5 موسسه معتبر افکار سنجی، حداقل 15 درصد بدست بیاورند. 

با این شرایط ، جز نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، تعداد بسیار محدودی از نامزدهای احزاب سوم می توانند در مناظرات رادیو و تلویزیونی شرکت کنند.  

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: