به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن سخنرانی سید حسین موسویان در نشست مجازی مرکز مطالعات سیاست عرب در دوحه به شرح زیر است:

طرح تشکیل "سازمان همکاری و امنیت خلیج فارس"

خلاصه مطالب سخنرانی

موضوع اصلی سخنرانی من ارائه چارچوبی برای یک شیفت کلان در روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است، شیفت از وضع فعلی مبتنی برتشنج، دشمنی و تقابل بهوضعیتی مبتنی بر دوستی، همکاری و مشارکت میباشد.

ایران و همسایگان عرب دو گزینه دارند:

1-تقابل و دشمنی

2-همکاری و مشارکت

روابط دوطرف درچند دهه گذشته براساس گزینه اول بوده یعنیگزینه جنگ سرد،خصومت،سرزنش متقابل و رقابت. منطقه ما مملو از بحران های متعدد شده که یکی از عوامل آن نوع روابط براساس گزینه اول بوده است. بنظرم خسارات این گزینه کافی است و برای دهه های بعد باید گزینه دوم دردستور کار قرار گیرد. 

* برای ورود به فاز همکاری و مشارکت، درک پنج نکته مهم است:

1- بازی سرزنش متقابل: این روند باید پایان یابد. دوطرف گلایه های زیادی دارند. گلایه های موجود بین فارسها و عربها و گلایه های موجود بین عربها بوعربهای حوزه خلیج فارس زیاد است. بجای سرزنش باید دوطرف سعی کنندنگرانیها و گلایه ها ی متقابل را درک کنند.

2-"نظام هژمونی صفر": مبنا باید هژمونی صفر باشد. هیچ کشوری منطقه ای اعم از عربستان یا ایران و هیچ قدرت جهانی اعم از آمریکا یا روسیه یا چین نباید برمنطقه خلیج فارس هژمونی داشته باشد.

3-"امنیت برای همه": امنیت پایدارو درازمدت درصورتی بدست میاید که همه کشورهای این حوزه، امنیت داشته باشند. تامین امنیت از طرق ایجاد ناامنی درکشورهمسایه، به معنی نا امنی کل این حوزه میباشد. مسیر باید به سمتی باشد که عربستان و ایران، امنیت کشور دیگر را جریی از امنیت خود بدانند و این باور در روابط با همه کشورهای عضو برقرار باشد.

4-"معامله کلان" : توافقات موردی پاسخگوی این اوضاع نیست. باید همکاری جامع جمعی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی شکل گیرد.

5-"چند جانبه گرایی": نه یکجا نبه گرایی و نه توافق دوجانبه، هیچکدام جواب نمیدهد. همکاری کشورهای 5+8 اجتناب ناپذیر است یعنی 8 کشور حوزه خلیج فارس(ایران، عراق، عربستان، کویت، عمان، امارات، قطر و بحرین) با پنج عضو دائمی شورای امنیت خلیج فارس( روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه)

* برنامه :

برنامه باید ایجاد "سازمان همکاری و امنیت خلیج فارس" با مشارکت هشت کشور حوزه خلیج فارس: ایران، عراق، عربستان، کویت، عمان، امارات، قطر و بحرین و بر اساس 10 اصل ذیل باشد:

1-احترام به:

الف: حاکمیت،

ب: تمامیت ارضی و

ج-مرزهای شناخته شده بین المللی

2-روابط بر اساس :

الف: احترام متقابل،

ب-منافع مشترک،

ج- برابری اعضاء

3-عدم مداخله درامور داخلی و خارجی یکدیگر

4-نفی استفاده از تهدید و بکارگیری زور

5-تشکیل " سیستم امنیتی مشترک" برای مقابله با تهدیدات امنیتی همچون تروریسم، افراطگرایی، فرقه گرایی، جنایات سازمان یافته . قاچاق مواد مخدر

6- تشکیل "نیروی ضربت مشترک نظامی" جهت:

الف: تامین امنیت دریایی انرژی 

ب-آماده سازی زمینه برای خروج نیروهای نظامی خارجی وانتقال به نیروی نظامی مشترک منطقه

ج-امضاء " معاهده عدم تجاوز"

7-شکل دادن "برنامه عمل روابط جامع" سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی

8- برقراری "نظام خلیج فارس عاری از سلاح های کشتار جمعی" و تلاش مشترک برا ی خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی

9-برقراری "کنسرسیوم مشترک سوخت هسته ای"تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای

10- تحقق " ترتیبات مشترک سلاح های متعارف" تا اینکه سرمایه کشورها بجای هزینه دررقابت تسلیحاتی، برای توسعه اقتصاد و رفاه مردم استفاده شود.

* اقدام:

1-شورای امنیت سازمان ملل باید طی قطعنامه جدید به دبیر کل این سازمان مامورین دهد تا برای تشکیل "سازمان امنیت و همکاری خلیج فارس" اقدام به تشکیل "مجمع گفتگوی کشورهای منطقه" بنماید.

2-کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران شعارهای تند و خصمانه را کاهش و با زبان احترام بایکدیگر صحبت کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: