به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، استعفانامه اى بدون تاریخ آماده کرده تا دست ترامپ را در صورت انتخاب مجدد براى تعیین جانشین باز بگذارد. 

استعفا در دوران گذار و انتقال قدرت موردى نادر است ولى گفته مى شود در صورت انتخاب مجدد ترامپ، اسپر در فهرست تغییرات کابینه است.

هنوز این نامه تحویل ترامپ داده نشده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: