به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این تجمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شهروندان تهرانی حضور داشتند.

این تجمع در اعتراض به افتتاح سفارت آمریکا در قدس و کشتار وحشیانه مردم غزه در روز دوشنبه توسط سربازان صهیونیستی برگزار شد.

 

تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین تجمع دراعتراض به کشتارمردم فلسطین