به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان؛ علی رستمیان نماینده مردم سلسله ودلفان درمجلس شورای اسلامی درگفتگوی اختصاصی باخبرگزاری برنا اظهارکرد:منتشر شدن نامه به احمدی نژاد برای سفر به دلفان ازسوی بنده جعلی است.

او تصریح کرد: هیچ گونه ارتباط ورایزنی برای سفر احمدی نژاد به دلفان نداشته ام ودرجریان سفر وی به دلفان نبوده ام و این نامه هیچ گونه ارتباطی با دفتر بنده دردلفان ندارد.

گفتگو:سجادجوانمرد