به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون صدور چک جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 9 با 159 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 23 موضوع ماده 9 عبارت «خسارت تاخیر تادیه» حذف می گردد.

ماده 23 بدین شرح بوده است:

دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرایی نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حذف مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

همچنین در سطر آخر فراز دوم بند ج ماده 23 موضوع ماده 9 عبارت «مبالغ مذکور» جایگزین عبارت «مبلغ چک» می شود.

این متن به شرح ذیل بوده است:

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرایی، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.

نمایندگان مجلس با 165 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 229 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح این بند موافقت کردند.