به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی توئیتی را منتشر کرد مبنی بر اینکه «امروز مهمان جلسه اختتامیه کنفرانس مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تهران بودم و آنجا تاکید کردم؛

اداره کشور تفاوت اساسی با اداره یک بنگاه اقتصادی دارد و نمی توان به اداره امور صرفا از دید هزینه - منفعت نگاه کرد، در کشور، سرمایه انسانی و نیروی کار بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد»