به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اهم دستاوردها در بخش حمل و نقل و مسکن به شرح زیر است:

در حوزه حمل و نقل طول آزاد راه‌ها در مقایسه با سال 1357 ،32 برابر، بزرگراه ها قریب به 500 برابر (از 35 کیلومتر به 17310 کیلومتر) راه روستائی 35 برابر و طول خطوط ریلی حدود دو و نیم برابر شده است. طول راه‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حدود 74 هزار کیلومتر بوده که هم اکنون به بیش از 217 هزارکیلومتر رسیده است. (193 درصد افزایش معادل 3برابر) در این مدت بطور متوسط سالانه 4700 کیلومتر انواع راه احداث شده است.

در سال 1356، در شهرهای کشور خط متروی بهره‌برداری شده وجود نداشته و در سال 1396، 279.2 کیلومتر خط مترو در کلان‌شهرهای کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. احداث خطوط مترو از ابتدای دهه هفتاد در شهر تهران و در دهه هشتاد در سایر کلانشهرها شامل مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، تبریز و کرج مورد توجه جدی قرار گرفته است.

ظرفیت بنادر تجاری کشور در ابتدای پیروزی انقلاب 19 میلیون تن بوده که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به  234 میلیون تن رسیده است و در مقایسه با ابتدای انقلاب اسلامی  215 میلیون تن ( 1132 درصد افزایش معادل 12 برابر) افزایش داشته است. در این مدت بطور متوسط سالانه 5/5 میلیون تن به ظرفیت بنادر تجاری کشور اضافه شده است

ظرفیت کانتینری بنادر کشور در ابتدای پیروزی انقلاب 75 هزار TEU بوده که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به  7230 هزار TEU رسیده است که در مقایسه با ابتدای انقلاب اسلامی  7155  هزار TEU (9540 درصد افزایش معادل 96 برابر) افزایش داشته است. در این مدت بطور متوسط سالانه 179 هزار TEU  به ظرفیت کانتینری بنادر کشور اضافه شده است.

ظرفیت مسافری بنادر کشور  در ابتدای انقلاب اسلامی  500 هزار نفر بوده که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به 2/24 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. ( 4740 درصد افزایش معادل 48 برابر) در این مدت به‌طور متوسط سالانه 592 هزار نفر به ظرفیت مسافری بنادر کشور اضافه شده است.

میزان تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر تجاری کشور  در ابتدای پیروزی انقلاب 15 میلیون تن بوده است که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 96 به 157 میلیون تن افزایش یافته است. (947 درصد افزایش معادل 10/5 برابر)

میزان تخلیه و بارگیری کانتینری در بنادر کشور  در ابتدای پیروزی انقلاب 58 هزار TEU بوده بوده است که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 96 به 3 میلیون TEU رسیده است. (5198 درصد افزایش معادل 53 برابر)

واحد مسکونی در طی سال‌های پس از انقلاب از 3/5 میلیون واحد به 8/22 میلیون واحد (بیش از 330 در صد رشد) و سهم مسکن بادوام از 9/23 درصد به 8/82 در صد رشد یافته است.

تعداد مسافر ریلی در ابتدای انقلاب اسلامی 5/4 میلیون نفر بوده که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 24 میلیئن نفر افزایش یافته است(افزایش 4.5 برابری)

میزان جابجایی بار ریلی در ابتدای انقلاب اسلامی 6.9 میلیون تن بوده که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از 46.7 میلیون تن افزایش یافته است. (معادل 6 برابر)

تعداد ناوگان هوایی کشور در ابتدای انقلاب اسلامی 25 فروند بوده است که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به 143 فروند رسیده است. (معادل 6 برابر)