به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ اعم دستاوردهای انقلاب در حوزه مسکن و شهرسازی، خدمات شهری و روستایی و حمل و نقل به شرح زیر است:

در سال 1356، 2.9 میلیون واحد روستایی در کشور وجود داشته که در سال 1396، به 5.5 میلیون واحد رسیده است.

 در سال 1356، 2.4 میلیون واحد مسکونی شهری وجود داشته است که در سال 1396 به 17.7 میلیون واحد (7.4 برابر) افزایش یافته است.

قابل توجه است که در سال 1356 ، 45 درصد از موجودی مسکن کشور، مسکن شهری بوده و در سال 1396 سهم مسکن شهری کشور به 76 درصد از کل موجودی مسکن کشور رسیده است.

 نرخ مالکیت مسکن از 76.1 درصد در سال 1356 به 60.6 درصد در سال 1396 کاهش یافته است.

در سال 1396، 99.4 درصد از جمعیت شهرهای کشور به آب شرب شهری دسترسی دارند درحالی‌که در سال 1356، 74.6 درصد از جمعیت شهرهای کشور از این امکان برخوردار بوده‌اند. در سال 1356، جمعیت تحت پوشش آب شرب شهری 13.1 میلیون نفر بوده و در سال 1396، 58.79 میلیون نفر تحت پوشش آب شرب شهری قرارگرفته‌اند.

در سال 1356، 12 درصد جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم برخوردار بوده­اند. با رشد و توسعه در این زمینه در سال 1396، 74.09 درصد جمعیت روستایی از این نعمت برخوردارند.

در سال 1356، 8.5 درصد از جمعیت شهری تحت پوشش شبکه مدرن فاضلاب قرار داشتند که این عدد در سال 1396 به 48.9 درصد (5.7 برابر) ارتقا یافته است. این موضوع در حالی است که جمعیت شهرنشینی در این دوره چهل ساله رشد قابل‌توجهی داشته است. جمعیت تحت پوشش شبکه مدرن فاضلاب در سال 1359، 1.5 میلیون نفر بوده است که در سال 1396 به 28.9 میلیون نفر (19.2 برابر) رسیده است.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11