به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «بهرام قاسمی»، سخنگوی وزارت امور خارجه، در خصوص حضور هیات های ایرانی در نشست های قبلی این نهاد، گفت: شرکت هیات های کارشناسی کشورمان در جلسات و نشست های کارشناسی غیررسمی گروه مرور این نهاد که معمولا یک ماه زودتر برگزار می شود، برای بررسی فنی گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشورمان و به مقتضای دستور کار مشخص بوده است. چنین جلسه ای در ماه گذشته به دلیل نبود دستورکار فنی برگزار نشده است.