به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، غسان شامی، نویسنده عرب در فیسبوک خود نوشته است:

« بهلول و صندل

ابله! در حق رهبری که چنین صندل هایی می پوشد میخواهی چه تحریم هایی اعمال کنی؟!

چیزهایی که برای تو ارزشمند هستند برای او بی ارزشتر از صندل هایی است که در پای اوست».

156162043722153900