به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است.

در واقع حدود 14درصد ایران خودرو و 17 درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.