«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص "خبری مبنی بر تورگردی استانداران" با تکرار چندین باره این کلمه که "یعنی چی"؛ تورگردی چی" بیان کرد: استانداران مانند همه کارمندان دولت یک ماه در سال مرخصی دارند و باید مرخصی خود را به وزیر کشور ارائه بدهند و بعد از اینکه تایید شد، می توانند بروند.

او در ادامه در خصوص نحوه خروج از کشور استانداران بیان کرد: اگر استانداران بخواهند به خارج از کشور بروند، به دو صورت است. اگر ماموریتی باشد که حتما باید ماموریت بگیرند و شرایط آن هم به گونه ای است که باید در یک کارگروه در وزارت کشور به تصویب برسد و به وزارت خارجه هم اعلام شود. اگر هم بخواهند شخصی بروند که مثل همه مرخصی می گیرند و شخصی می روند.

خبرنگار: رستمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: