به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در تجمعات اعتراضی دیروز تهران برخی افراد بودند که با چهرهه های پوشیده به ایجاد ناآرامی و تخریب اموال عمومی می پرداختند. 

همانگونه که در عکس ها می بینید این افراد که به یک شکل لباس پوشیده بودند، در حالیکه مردم عادی بدون ماسک و کلاه هستند، چنان سر و صورت خود را پوشانده بودند که انگار نمی خواستند مردم محلی غریبه بودن آنها را متوجه شوند.

مردان نقابدار

مردان نقابدار

این افراد بیشترین نقش را در تخریب اموال عمومی و خصوصی ایفا کردند و عامل اصلی تحریک مردم به اقدامات تخریبی بودند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: