به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این مراکز شامل «سرای مهر» مرکز نگهداری زنان، مادران و کودکان و نوجوانان بهبود یافته از اعتیاد و کارتن خوابی، «سرای طلوع امید» مرکز نگهداری مردان بهبود یافته از اعتیاد و کارتن خوابی، «سرای نور» مرکز نگهداری پسران نوجوانان و بهبود یافته از اعتیاد و کارتن خوابی و خانه های پدری و مادری است که تعداد بسیاری از افراد آسیب دیده اجتماع را مورد حمایت و پرورش خود قرار داده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: