به گزارش خبرگزاری برنا ، فاتحی جهانتیغ افزود: در تشکیلات جدید سازمانی با نگاه ویژه سازمان مدیریت کشور و سازمان شیلات ایران با 432پست سازمانی حدود 20درصد افزایش پست های سازمانی لحاظ گردیده است.

وی گفت: براساس وظائف و تکالیف جدید با رویکرد انتقال وظائف به واحدهای شهرستانی ونگاه توسعه ای در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی به منظور تمرکز زدایی ، پست های سازمانی وظائف جدید ستادی و عملیاتی افزایش و به سطح سازمانی شهرستانی منتقل وتفویض اختیار صورت پذیرفت از این رو اداره شیلات شهرستان کنارک به مدیریت و بندر مرکزی ( hub ) شیلات شهرستان کنارک ارتقاء پیدا کرد و همچنین مدیریت و بندر مرکزی ( hub ) شیلات شهرستان بریس نیز ایجاد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در نقطه صفرمرزی با کشور پاکستان که هیچ گونه حضور اداری دیگری وجود ندارد با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های شیلاتی درحوزه صید و صیادی سطح سازمانی بندر ماهیگیری گواتر و در حوزه آبزی پروری نیز با وجود سایت 4000هکتاری پرورش میگوی گواترکه بعنوان بزرگترین سایت پرورش میگوی کشور می باشد، راه اندازی اداره و مرکز فن آوری های پرورش آبزیان گواتر به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه حفاظت از منابع نیز بازنگری تشکیلات جهت برنامه ریزی و هدایت کلیه اقدامات حفاظتی در راستای حفاظت از منابع آبزی صورت پذیرفته است لذا امیدواریم با بازنگری تشکیلات و پیش بینی وظایف براساس شرایط فعلی وآینده نگری در تشکیلات جدید، شیلات سیستان و بلوچستان بیش از پیش نقش محوری در توسعه استان و کشور ایفا کند.