به گزارش خبرگزاری برنا، مدیر ورزش و جوانان دلگان اعتبار مورد نیاز برای احداث این طرح را پنج میلیارد و 600 میلیون ریال عنوان کرد.

حامد فکور افزود: چهار میلیارد و 427 میلیون ریال از این اعتبار در سال جاری اختصاص یافته است.

مبلغ  400 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی جهت ساخت 14 خانه جوانان در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است.