به گزارش خبرگزاری برنا ، اردشیر شهرکی با اشاره به رتبه نخست سطح زیرکشت چای ترش استان در کشور اظهارداشت: بیش بینی می شود امسال ازاین میزان سطح زیرکشت 786 تن چای ترش خشک شده برداشت وروانه بازهای مصرف شود.

وی شهرستانهای دلگان ،ایرانشهر،نیکشهر،چابهارومهرستان راعمده مناطق کشت این محصول برشمرد وخاطرنشان ساخت:بااقدامات انجام شده سطح زیرکشت چای ترش دراستان 80 هکتارنسبت به سال زراعی گذشته افزایش داشته است.