ویشکا آسایش با انتشار عکس زیر نوشت:

بک روز خوب در رستوران پستو عیدتون مبارک برأى همتون ارزوى شادى و موفقیت دارم.

2mdeg7awkxxemzfhnwbs