به گزارش خبرگزاری برنا، اسکندری،گریمور سینما و تلویزیون تصویری از گریم متفاوت عزت الله انتظامی به اشتراک گذاشت.

310476_597

وی نوشت: یادى ازاستادعزت الله انتظامى بزرگ مردسینما