دکتر عارف که مرد اخلاق در سیاست از آن یاد می شود در اخرین پست ارسالی خود در صفحه اینستاگرام با اشاره به این اتفاق نوشت :

“باید حق زندگی آبرومند و شرافتمندانه را برای تمام انسانها در تمام نقاط کره زمین به رسمیت شناخت.مردم ما این روزها عمیقا از دیدن صحنه هایی که حاکی از رنجها و مصائبی است که جنگها و خونریزیها در مشرق زمین بر مردمان خود روا داشته اند که آنها گریزی جز مهاجرت پیدا نکرده اند و در این راه جان خود را بعضا از دست میدهند،اندوه گین و دل آزرده اند.

به امید روزگاری اخلاقی و سعادتمند برای نسل فردای سرزمینم. “

image (1)