امیر نوری با انتشار عکس زیر نوشت:

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می میرد؛

ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه در دروغ، ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ،

چه در خوشی، چه در قدرت، چه در جهل، چه در انکار،

چه در حسد، چه در بخل، چه در کینه، چه در انتقام.

.

مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ!

انسان بودن، خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد…

اگر استتار کردم بخاطر اینه که ح و ا ث

کسی پرت نشه نه فکر کردم رییس جمهورم نه از دوتا عکس سلفی ترسیدم

fumtvmlbo422spq5axgw