دستان کشاورزان و سخاوت زمین در گندم زار ، این حکایت مزارع گندم در این روزها است ، که با دستان پینه بسته کشاورزان کاشته شده و حال محصول خود را برداشت می کنند تا نان را بر سر سفره های ما آورند.

لینک کوتاه خبر