در روزهایی که قم به شرایط فوق قرمز رسیده است، وضعیت بیمارستان های قم شلوغتر از گذشته است.

لینک کوتاه خبر