روز طبیعت یا همان 13 به در عامیانه خودمان، امسال هم مانند سال گذشته تحت تاثیر ویروس نا خوانده کرونا قرار گرفت و با محدودیت های ایجاد شده به منظور پیشگیری از این ویروس، طبیعت و شهر؛ امسال هم شاهد سکوتی وحشت زده بود. خیابان ها و بوستان های آبادان به ویژه در این روز علاوه بر ازدحام شهروندان بومی خود، شاهد حضور هموطنان بسیاری از نقاط مختلف کشور بود که برای خرید و تفریح به این شهر سفر کرده بودند، اما 13 به در 1400 به عنوان آخرین سیزده به در قرن بدون حضور مردم و با کرونا به در شد.

لینک کوتاه خبر