با توجه به ممنوعیت تجمع در پارک ها و تفرجگاهها و تعطیلی این اماکن مردم شیراز روز گذشته و در روز طبیعت سیزده خود را بدون توجه به نارنجی بودن وضعیت این شهر در پارکها به در کردند.

لینک کوتاه خبر