آب زاینده رود به مرکز شهر رسید. از زمان بازگشایی، رودخانه ۱۰ روز جاری خواهد بود که فقط برای آبیاری باغات شرق اصفهان در نظر گرفته شده است.

لینک کوتاه خبر