Sara Abdollahi

نمایشگاه « جایزه مونه » مجموعه ای از آثار هنری ۸۶ هنرمند منتخب این رویداد است . یادآوری و پاسداشت رویکرد « کلود مونه » باعث شد مجموعه آرت یونیتی ،رویدادش با موضوع گل را جایزه مونه نامگذاری کند .

نظر شما