Seyed Ali Saleh

بازدید از روند اورهال و نوسازی قطارهای شهری تهران

جمعی از اصحاب رسانه از روند اورهال و نوسازی قطارهای شهری تهران در محل پایانه مترو صادقیه بازدید نمودند .

نظر شما