Seyed Ali Saleh

مرکز جامع سرطان بیمارستان برکت در آستانه افتتاح

در راستای تحقق رسالت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر پیشرفت و محرومیت زدایی و ارائه خدمات اجتماعی در دسترس برای عموم مردم کشور مرکز جامع سرطان برکت ساخته شده است . این مرکز یکی از مراکز سطح 3 سرطان بوده که با هدف غربالگری، تشخیص، درمان و پیگیری امور مرتبط با بیماران سرطانی، فعالیت خود را به زودی آغاز خواهد نمود. یکی از اهداف اصلی مرکز جامع سرطان برکت کمک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در غربالگری، پیشگیری و درمان بیماران سرطانی است.

نظر شما