این حمام در جنوب خیابان ابن سینا فعلی و در شمال میدان کهنه اصفهان قرار دارد. این حمّام را یکی از خواجه‌سرایان سلاطین صفویه به نام آغا نور با اسلوب و استحکام خاصی ساخته بود.حمّام دردشت از نظر معماری و مصالح ساختمانی و وسعت، جزء بناها و آثار تاریخی محسوب می‌شد.آب مصرفی آن از چاه تأمین می‌گردید و کمی پایین تر ازسطح زمین ساخته شده بود و از نظر اکسیژن و بهداشت کمبود نداشت.حمّام به طور کلی از چهار قسمت تشکیل می‌شود :راهرو یا پله‌های ورودی -محوّطة سربینه -میان در -فضای گرمخانه نصرآبادی، فرشید.