مراسم آغاز همکاری استراتژی شرکت بوتان و بوش با حضور شاهین خلیلی، رئیس هیئت مدیره شرکت بوتان، باوئر عضو هیئت مدیره شرکت بوش، استیفن یانگ مدیر خاورمیانه بوش در هتل اسپیناس برگزار شد.

لینک کوتاه خبر