اکران فیلم " توران خانم " از : رخشان بنی اعتماد و مجتبا میرتهماسب ، به مناسبت روز خبرنگار و آغاز دومین اکران اینترنتی به همراه اهالی مطبوعات و رسانه در سالن قلم ، کتابخانه ملی برگزار شد .