دومین برنامه از سلسله نشست های تخصصی "تجارب زیسته زنان مدیر" با سخنرانی سرکار خانم طاهره طاهریان؛ نایب رئیس کمیته ملی المپیک تحت عنوان: «تجربه مدیریت زنان در عرصه ورزش» در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.