|

سیل 12فروردین ماه در شهرستان پلدختر خسارات فراوانی به این شهر جنوبی لرستان وارد کردوبخش زیادی از آن را در گل ولای ناشی ازسیلاب مدفون کرد.