با رسیدن بهار ، زندگی در طبیعت ، آغاز می شود ، و شکوفه های بهاری که مظهر شادابی طبیعت اند ، روح زندگی را جانی دوباره می بخشند .