استان فارس با اقلیم چهار فصل آب و هوایی و برخورداری از مواهب طبیعی کم نظیر و چشم اندازهای زیستی منحصر به فرد امسال به دنبال بارش رحمت الهی از طراوات و شادابی طبیعی بیشتری برخوردار شده است .