سیل ویرانگر 12 فروردین ماه در پلدختر باعث زیرآب رفتن روستای چم مهر از توابع این شهرستان ومدفون شدن این روستادر گل ولای ناشی از سیلاب شد.