کتل بل یا« دمبل روسی» وسیله ای زنگوله ای شکل است که در وسط آن دستگیره ای قرار دارد . این ابزار ورزشی به وسیله فرم خاص خود قابلیت اجرای بسیاری از حرکات که قابل اجرا با دمبل یا هالتر نمی باشد را ممکن می سازد . قدمت استفاده از کتل بل به بیش از سیصد سال پیش در روسیه باز می گردد .وجود تنوع تمرینات بدنسازی کتل بل باعث گردید که در سال 1985 برای آن کمیته ای تاسیس شود و اولین دوره مسابقات جهانی کتل بل نیز در همان سال در روسیه برگزار گردد . مزایای استفاده از تمرینات بدنسازی کتل بل بسیار است ، امام مهمترین ویژگی آن می توان قرار گرفتن وزن کتل بل پایین تر از دسته آن دانست ، که باعث اجرای بهتر در حرکات پرتابی یا بالستیک می شود .

لینک کوتاه خبر