مردم همیشه در صحنه مشهد با حضور حماسی خود، حرکت مزبوحانه اغتشاش گران در روزهای اخیر را محکوم کردند.

لینک کوتاه خبر