به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، فرآورده های گوشتی به ویژه سوسیس و کالباس یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی در جوامع مختلف است.
با توجه به ماهیت فساد پذیر محصولات گوشتی به ویژه از لحاظ رشد میکروارگانیسم ها و اکسیداسیون چربی ها به روش های بازدارنده و استفاده از مواد نگهدارنده برای جلوگیری و یا کاهش سرعت فساد این محصولات نیاز است.
مواد شیمیایی مختلفی برای افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت محصولات گوشتی استفاده می شود که یکی از پرمصرف ترین آنها، نمک های نیتریت و نیترات است؛ نمک طعام باعث خوش طعمی و نگهداری غذا می شود.
نیترات و نیتریت مواد نگهدارنده ای هستند که باعث ایجاد رنگ صورتی خوش رنگ می شوند.
گوشت و فرآورده های گوشتی ممکن است به آسانی در اثر میکروارگانیسم های مختلف آلوده شود و اگر شرایط حمل و نقل و نگهداری آن مناسب نباشد، باکتری های مولد فساد و بیماریزا رشد می کند و در نهایت منجر به بیماری در انسان می شود.
از روی برخی از علائم ظاهری می توان به فساد سوسیس و کالباس پی برد. ایجاد رنگ سبز، خاکستری در سطوح مجاور با هوا و لزج شدن سطح سوسیس و کالباس نشان دهنده رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها است که در اکثر موارد به دلیل شرایط نامناسب نگهداری ایجاد می شود.
همچنین تغییر رنگ پوشش این محصولات نیز می تواند نشان دهنده رشد قارچ ها و کهنگی این فرآورده ها باشد. فرآورده های نیمه آماده گوشتی که در شرایط یخچال نگهداری می شود عمر ماندگاری محدودی دارد.
بنابراین به تاریخ مصرف و انقضای این محصولات بر روی برچسب باید توجه کرد. ضمن آنکه از خریدن محصولاتی که در خارج از یخچال نگهداری می شود پرهیز کرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: