به گزارش خبرگزاری برنا فارس به نقل از  روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،دکتر منیژه عبدالهی  درنشست  علمی یاد روز حافظ اظهار داشت:خوشبختانه در یکسال گذشته تلاش های جدی در موضوع حافظ روی داده است که برگزاری دهه فرهنگ مشتی نمونه خروار است.

وی این رخداد و برنامه های پیوند یافته با این شاعر بلندمرتبه را مسرت بخش عنوان کرد و  افزود: امسال در پیوند با حافظ پژوهی مقاله های فراوانی ارایه شده است.

دبیر نشست های علمی یادروز حافظ از چاپ دوباره هشت عنوان کتاب در حوزه واژگان حافظ خبر داد و گفت:  در حوزه بررسی های تطبیقی دوازده عنوان کتاب چاپ شده و ناشران شهرستانی نیز در حوزه آثار تحقیقی در باب حافظ حضوری پررنگ داشته اند.

در نشست های علمی یادروز حافظ که با هدایت منصور اوجی، نصراله امامی و منیژه عبدالهی برگزار شد، دفتر هجدهم حافظ پژوهی نیز منتشر شد که در این دفتر مقالات و یادداشت هایی از محمود عابدی، محمدیوسف نیری، ابراهیم قیصری، منصور پایمرد، بهادر باقری، خدیجه حاجیان، علی رجایی، مجید بهره ور، ماندانا فیروزآبادی، سید محمود سجادی و فرشید سادات شریفی قرار گرفته است.