به گزارش خبرنگار برنا ،دراین پیام اعلام شده است:هیئت های عزاداری از اشغال سطح سواره روی معابر درون شهر جدا خودداری فرمایند.

رانندگان وراکبین محترم هنگام عبور از کنار هیئت های عزاداری ،سرعت مطمئنه را رعایت نموده و از زدن بوق ممتد وبی مورد وحرکات نمایشی خود داری نمایند.رانندگان وراکبین محترم از ایجاد مزاحمت برای شهروندان در طول دهه محرم جدا خوداری نموده  در غیره این صورت وسیله نقلیه  توقیف وراننده به  مراجع انتظامی وقضایی معرفی خواهند شد.

شهروندان محترم:با توجه به کمبود پارکینگ جهت پارک وسایل نقلیه در محدوده حرم حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) وسید علا ء الدین حسین (ع) آز آوردن وسایل نقلیه جدا خودداری واز وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید.

مسئولین هیئت های عزاداری به جهت احترام به قانون شهروندی ازراه اندازی دسته جات سینه زنی وزنجیر زنی و حرکت در معابر خوداری فرمایند.

جهت تمامی هیئت های عزاداری مامور پلیس اختصاص داده میشود مسئولین هیئت ها برای محدودیت یا ممنوعیت ترافیک در معابر با مامورین پلیس راهور هماهنگ شوند.

هیچ هیئتی حق بستن معابر را به صورت خودسرانه ندارد.جهت تامین نظم وامنیت ترافیکی در محدوده اماکن مذهبی شهر ساعاتی از شبانه روز در حین عزا داری احتمال ممنوعیت یا محدودیت ترافیکی در معابر اجرا شود از شهروندان درخواست همکاری با مامورین راهور میگردد.

موتور سیکلت سوارانسعی نمایند نسبت به اجرای مقررات راهور همانند رانندگان اقدام نمایند  وموتور سیکلت خود را فقط در محل های مخصوص که پلیس ومسئولین هیئت ها در نظر گرفتن پارک نمایند .

از پارک ورها نمودن موتورسیکلت در سایر مکانها وسطح معابر جدا خودداری شود.مامورین پلیس خادمین شهروندان میباشد . لذا در شبهای عزاداری ابا عبدالله (ع) در خواست همکاری وتعامل ومشارکت شهروندان را داریم .

همچنین درطول دهه اول محرم:الف) ازتقاطع دفاع مقدس، دروازه قصاب خانه، تقاطع حسینی به بلوار سیبویه- سه راه درب شیخ تا آستانه جهت عزاداران حسینی درآستانه حضرت علاء الدین حسین ممنوعیت  ومحدودیت تردد اجرا میگردد .ب) ازمیدان غدیر به سمت سه راه احمدی – میدان شهداء به سمت چهارراه پیروزی- تقاطع مشیربه سمت چهارراه پیروزی- چهارراه شاهزاده قاسم به سمت حرم-دروازه کازرون به سمت چهارراه مشیر ممنوعیت ومحدودیت ترافیک اجرا میگردد.