به گزارش خبرگزاری برنا از  فارس به نقل از  روابط عمومی دادگستری استان فارس در این مراسم رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اهمیت امر پژوهش و تأثیر این امر مهم بر ارتقاء جایگاه علمی مجموعه قضایی استان گفت : امر پژوهش ارتباط مستقیم با اتقان آراء و تصمیمات مراجع قضایی دارد.
علی القاصی با بیان اینکه جهت انتخاب آثار پژوهشی برتر در مجموعه قضایی استان فعالیت های علمی و پژوهشی برگزیدگان در چهارسال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است؛ افزود : هدف از این اقدام ایجاد انگیزه در کارکنان مجموعه قضایی استان و تمرکز بر تحقیقات کاربردی در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی و تقویت بنیان های نظام قضایی کشور است .
وی با تقدیر از جایگاه علمی اساتید حقوق ، قضات و وکالی دادگستری در استان فارس، اساتید علم حقوق و فعاالن علمی استان را در کشور صاحبنظر خواند و افزود : جایگاه رفیع حقوقدانان استان با تعامل مراجع قضایی با مراکز علمی و دانشگاهی ارتقاء خواهد یافت.
در این مراسم رئیس شورای قضایی استان از ارسلان اشرافی معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس ، دکتر ایمان یوسفی دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقالب شیراز ، دکتر عباس زمانی رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ، دکتر سعید غالمزاده مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس دکتر محمد زارع نژاد معاون پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس ، صادق زارع بازرس گروه فرهنگی و اجتماعی اداره کل بازرسی استان فارس ، امیر مختار رزمی کارشناس پژوهشی اداره کل زندانهای استان فارس و مهدی قربانی کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل ثبت و اسناد و امالک استان به لحاظ فعالیت علمی و پژوهشی با اهداء لوح سپاس تجلیل کرد.