بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی برابر با ۱۰۵۵۹ نفر بوده است.